آشنایی و محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی درخدمت شخص دیگری درقبال تسلیم نیروی کارخود بابت اشتغال در ایران(ماموریت اشخاص مقیم ایران درخارج ازکشور) برحسب مدت یا کار انجام شده بصورت نقد یا غیرنقد انجام میدهد مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد.

درآمدهای مشمول مالیات حقوق عبارت است ازکلیه حقوق ومزایای مربوط به شغل که بصورت مستمر یاغیر مستمر قبل از وضع کسور وپس از کسر معافیت های مقرر در ق.م.م

نکته) نرخ مالیات بر درآمد حقوق به شرح ذیل می باشد

۱- با توجه به تصویب و ابلاغ بودجه هر سال که نرخ جداگانه برای هر پله را در مجلس به تصویب می رسانند.

۲- مسکن با اثاثیه به نرخ ۲۵ درصد(حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م) ** مسکن بدون اثاثیه به نرخ ۲۰ درصد(حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م) می باشد.

۳- اتومبیل اختصاصی با راننده به نرخ ۱۰ درصد(حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م) ** بدون راننده به نرخ ۵ درصد(حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م)

۴- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

۵- پرداخت های که غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جزء معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م به نرخ مقطوع ۱۰ درصد می باشد.

۶- پرداخت های دانشگاه ها،مراکز و موسسات آموزش عالی،پژوهشی وفناوری دارای مجوز ازسازمان مربوطه به نرخ مقطوع ۱۰ درصد می باشد همچنین برای حق التحقیق، حق پژوهش وقراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵ درصد می باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email
2019-09-29T15:44:13+03:30

ثبت ديدگاه