مقررات تجدید ارزیابی داراییها

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدی دارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدی دارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدیدارزیابی در محاسبۀ درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است. کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است. تبصره ۱ – یک طبقه از دارایی ها را به شرطی میتوان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود. ماده ۴ -افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی میشود.

منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت  مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است. 

  • کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
  •  هرگاه یک قلم از دارای یها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبق های که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.
  •  افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی میشود.
  •  مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیان انباشته منظور شود.
  •  تجدید ارزیابی موضوع این آیی ننامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد.

برای دانلود نسخه کامل این مقاله کلیک نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
2019-06-26T09:42:32+04:30

ثبت ديدگاه