تمامی قوانین مربوط به شرکتهای تضامنی

از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه طولانی دارد و به دوران رم باستان برمی‌گردد به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته‌است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است.

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم خاص و برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی هر یک از شرکاء تشکیل می شود.در صورتی که دارایی شرکت برای تسویه بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است. هر قراری غیر از این بین شرکا ترتیب داده شود منتفی است.

نکته: در اسم شرکت بایستی عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بایستی بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل و شرکاء یا و برادران قید شود.تمامی سرمایه شرکت چه نقدی و چه سهم الشرکه غیر نقدی بایستی تادیه و تسلیم شده باشد.که سهم الشرکه غیر نقدی بایستی قبلا با رضایت تمام شرکاء تقویم شود.

نکته: نقل و انتقال سهم در شرکت تضامنی بایستی با رضایت تمام شرکاء صورت پذیر در غیر این صورت غیر قانونی می باشد.

نکته: بدهی های شرکت تضامنی ابتدا بایستی از خود شرکت مطالبه شود و درصورت انحلال شرکت طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکاء یا به تمام آنها رجوع کنند.هیچ یک از شرکاء نمی تواند با استناد به اینکه میزان بدهی های شرکت از میزان سهم او در شرکت بیشتر است از پرداخت بدهی های شرکت امتناع ورزد.فقط در روابط شرکاء مسئولیت آنها به موجب اساسنامه شرکت می باشد.هرگاه شرکت منحل شود ابتدا بایستی مطالبات طلبکاران خود شرکت تسویه گردد سپس طلبکارن هر یک از شرکاء نسبت به مانده دارایی شرکت حق مطالبه دارند( طلبکاران شخصی شرکاء نسبت به طلبکارن خود شرکت حق تقدم ندارند).طلبکارن شخصی شرکاء می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون تعلق گیرد اقدام قانونی کنند. در صورتی که طلبکارن شخصی هر یک از شرکاء دارایی لازم همچنین سهم متعلقه از منافع شرکت برای تسویه بدهی های خود را نداشته باشند طلبکارن می توانند انحلال شرکت را در صورتی که شش ماه قبل نیت خود مبنی از انحلال را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند تقاضا نمایند.

نکته: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- در صورت ضرر کردن تمامی شرکاء.

۲- در صورتیکه هریک از شرکاء یا طلبکارن شرکت حکم به انحلال شرکت را از طریق محکمه قضائی دریافت کرده باشد.

۳- در صورت فسخ یک از شرکاء در صورتی که اساسنامه این حق را از شرکاء سلب نکرده باشد و هدف شریک ضرر مابقی شرکاء نباشد.(تقاضای فسخ بایستی شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود)

۴- در صورت ورشکستگی یا محجوریت یکی از شرکاء انحلال زمانی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال را نموده و از زمان تقاضا شش ماه گذشته باشد و شرکت نتوانسته باشد مدیر تصفیه را منصرف کند.

۵- درصورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت منوط به رضایت قائم مقام متوفی خواهد بود که از زمان مرگ شریک قائم مقام او به مدت یک ماه مهلت دارد که اعلام رضایت(در سود و زیان یکماهه شریک می باشد) یا عدم رضایت(فقط در سود یکماه شریک است) کند. در صورتی که در مدت یک ماه قائم مقام متوفی سکوت کرده باشد در حکم اعلام رضایت است.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
2019-10-14T15:06:44+03:30

ثبت ديدگاه