جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۶

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱و در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ ( در قالب ۲۵۶ ردیف و ۵۰ صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی ، مراجع حل اختلاف مالیاتی ومودیان مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی

۱- ضرایب مالیاتی مندرج در بخش اول این مجموعه شامل تولید واردات. عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین ضرایب مالیاتی فعالیتهای خدماتی نظیر تولید کننده اجرت بگیر، تعمیر کننده، توزیع کننده دلال، حق العملکار و در بخش دوم این مجموعه طبقه‌بندی گردیده‌اند. بدیهی است در مواردی که در بخش اول این مجموعه، صراحتا برای فعالیت‌های خدماتی مذکور ضریب مالیاتی خاص تعیین شده باشد. ضریب مالیاتی مذکور ملاک عمل می باشد.

۲- در مواردی که هریک از فعالان اقتصادی تولید کننده و عمده فروش، علاوه بر فعالیت‌های یاد شده نسبت به فروش اقلام مزبور در این مجموعه به صورت خرده فروشی اقدام نمایند. جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات این قسمت از فعالیت آنان (به استثناء مواردی که در جدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است). از ضرایب مالیاتی خرده فروشی اقلام مزبور استفاده شود. مشروط بر اینکه ضرایب مالیاتی خرده فروشی از ضرایب مالیاتی فعالیت‌های مذکور حسب مورد کمتر نباشد.

 ۳- نظر به اینکه ضرایب مندرج در بخش اول این مجموعه صرفا نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال می باشد چنانچه در خصوص فعالیت‌های وارد کننده، عمده فروشی و خرده فروشی، مبلغ فروش مؤدیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی در اختیار باشد، برای تعیین مبلغ فروش مؤدیان یاد شده، از فرمول ذیل استفاده گردد.

 ۱۰۰ * قیمت خرید |(یا قیمت تمام شده کالای وارداتی) =  مبلغ فروش

عدد ضریب فروش (یا واردات) – ۱۰۰

۴- در مواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده است و مرائیه رعایت نرخ مذکور توسط مؤدی طی دوره عملکرد مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد نرخ سود مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای قریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می باشد.

۵-  ضریب مالیاتی تولید انواع کالا به صورت تحویل مواد و قطعات اساسی تولید به تولید کنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کالا بر اساس قرارداد و در قبال پرداخت اجرت ساخت اعم از نقدی و غیرنقدی» معادل شصت درصد (۶۰%) ضریب تولید کننده آن کالا نسبت به وجوه دریافتی ناشی از فروش می باشد.

تذکر: چنانچه عملیات تحویل مواد و تحصیل کالای ساخته شده و نیز تحویل و تحصیل انواع کالا، در قالب یک فعالیت بازرگانی به صورت معاوضه و با تهاتر انجام پذیرد. معاوضه مزبور حرفه کالا از طرف هریک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه (حسب مورد بر اساس هریک از ضرایب مالیاتی تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و یا وارد کننده) نسبت به بهای روز معاوضه آن کالا، مشمول مالیات می باشد. همچنین درآمد مشمول مالیات اتفاقی ناشی از معاوضه ( تفاوت بین ارزش عوضین به بهای روز با مد نظر قرار دادن سرک نقدی). مطابق تبصره ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد.

 ۶- در مواردی که برای کالاهای واسطه‌ای مربوط به هر یک از اقلام کالایی مندرج در بخش اول این مجموعه ضریب مالیاتی خاصی تعیین نشده باشد، هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام تعیین ضریب مالیاتی حسب مورد از قریب مالیاتی تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش و وارد کننده کالاهای مذکور اتخاذ می نمایند.

 ۷- ضریب مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، به نسبت آن بخش از فروش کالا و خدمات ایرانی مندرج در اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۳۹۶ تسلیمی در مهلت مقرر، با کاهش معادل پانزده درصد (۱۵%) ضریب مندرج در این جدول اعمال گردد.

تبصره: مفاد حکم این بند در مواردی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه‌های ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور تمدید می گردد. نیز جاری خواهد بود.

 مثال: چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد (۶%) تعیین شده است. به نسبت میزان فروش ایرانی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده، ضریب مزبور برای تعیین درآمد مشمول مالیات معادل ۱٫۵% اعمال خواهد شد.

۸- در مواردی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط نیاز به اعمال ضریب مالیاتی برای صادرات کالا می باشد. از ضریب مالیاتی عمده فروش کالای مورد نظر استفاده شود.

۹- برای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع تصویب نامه های شماره ۳۲۳۳۶/ ت ۵۲۸۸۲ هـ مورخ ۱۹/ ۰۳/ ۱۳۹۵ و شماره ۱۷۴۲۴/ ت ۵۴۶۲۹ هـ مورخ ۲۰/ ۲۰/ ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران استفاده شود.

برای دانلود نسخه کامل این مقاله آموزشی کلیک نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
2019-03-11T09:52:27+03:30

ثبت ديدگاه