قوانین ومقررات مرتبط با شرکتهای مختلط سهامی،غیر سهامی و نسبی

شرکت و شریک شدن در کاری یا فعالیتی، موجب می شود بر اساس قانون کار و تجارت، موضوع ثبت شرکت مطرح گردد. این شراکت و همدستی یا همراهی در کار، می تواند شامل  امور تجاری، کشاورزی، صنعتی، راه و ترابری، ساختمان، معادن، تولیدات و غیره شود. لذا با آگاهی از مراحل و شرایط ثبت شرکت، می توان بدون کوچکترین مشکلی برای ثبت شرکت خود اقدام نمود. بر طبق قوانین ثبت شرکت ها، شرکت های مختلط سهامی، غیر سهامی و نسبی تابع مقررات ذیل می باشند:

شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است برای امور تجاری و تحت اسم مخصوص که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشارسهام، شریک ضامن مسئول کلیه بدهی های شرکت می باشد. شریک با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه ای(سهم الشرکه) که دارد در قبال طلبکاران شرکت مسئول می باشد. اسم شرکت بایستی عبارت(شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

نکته: اداره شرکت بر عهده شریک ضامن می باشدکه حدود اختیارات او همانند شرکاء شرکت تضامنی می باشد در حالی که شریک با مسئولیت محدود نه حق اداره شرکت را دارد و نه وظیفه اوست بلکه فقط حق نظارت در امور شرکت را داشته و از روی اسناد و مدارک مالی شرکت می تواند خلاصه ای جهت اطلاع شخصی تهیه کند.

نکته: هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء سهم الشرکه خود را منتقل کند در غیر این صورت شریک یا شرکاء وارد شده هیچگونه حق دخالت در اداره شرکت وحتی حق نظارت و تفتیش در امورات شرکت را ندارند.

نکته: شرکاء با مسئولیت محدود فقط زمانی در قبال بدهی های ایجاد شده قبل از ورود به شرکت بعنوان شرکت ضامن شناخته میشوند که نتوانند ثابت کنند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت آنها اطلاع داشته اند.

نکته: در صورت ورشکستگی شرکت طلبکاران شخصی شرکاء هیچگونه حقی در منافع ودارایی های شرکت ندارند ابتدا طلبکارن شرکت، در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه بدهی های شرکت کافی نباشد بین طلبکارن شرکت و طلبکارن شخصی شرکاء تفاوتی وجود ندارد(به عبارتی متساوی الحقوق).

نکته: مرگ یا محجوریت و یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

شرکت مختلط سهامی: شرکتی است تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن که سرمایه شرکاء سهامی بصورت سهام و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه می باشد در حالی که شریک یا شرکاء ضامن مسئول کلیه بدهی های شرکت( همانند شرکت تضامنی)می باشند.لازم به ذکر است طلبکاران تنها زمانی می توانند به شرکاء ضامن مراجعه کنند که شرکت ورشکسته یا منحل گردد و دارایی های شرکت برای تادیه بدهی های آن کافی نباشد. اسم شرکت بایستی عبارت(شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

نکته:

 

Print Friendly, PDF & Email
2019-10-14T17:26:51+03:30

ثبت ديدگاه