معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن،خصوصا حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولابصورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود،از طرف ادارات امور مالیاتی،کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است،لذا موارد زیر را یادآور می گردد:

۱- کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد)از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولابه صورت ماهیانه صورت می پذیرد،توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق،کسور یاد شده را منظور نمایند.

۲- کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفابا کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق،تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند،در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن،نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.

۴- مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج،پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷رابنمایند.

۵- کسر هزینه های مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که دراین صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر۱: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول این مقررات نخواهد بود.

تذکر۲: لازم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد مودی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد،که در این صورت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات با رعایت مواد ۲۴۲و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد خواهد بود.

 مثال کاربردی

جهت روشن شدن این معافیت مثالی کاربردی برایتان ارائه می نمایم.فردی را که بیمه تامین اجتماعی و دارای حقوق و مزایای مشمول بیمه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است را در نظر بگیرید.

۲٫۸۰۰٫۰۰۰ = %۷ * ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال حق سهم بیمه کارمند مورد نظر

با توجه به اینکه این فرد بیمه تامین اجتماعی می باشد می توانیم از قانون دو هفتم استفاده نماییم.

۸۰۰٫۰۰۰= ۷/۲ * ۲٫۸۰۰٫۰۰۰  ریال در واقع این مبلغ مشمول معافیت می باشد.

یعنی به میزان ۸۰۰٫۰۰۰ ریال معافیت حقوق داریم

حال فرض نمایید که مبلغ معافیت حقوق اعلامی از سوی سازمان ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.و با فرض مساوی در نظر گرفتن حقوق و مزایای مشمول بیمه و مالیات داریم:

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ = ۸۰۰٫۰۰۰ – ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال حقوق و مزایای مشمول مالیات

۱٫۶۲۰٫۰۰۰ = %۱۰ * ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات حقوق

حال فرض نمایید همین فرد بیمه خدمات درمانی است نه تامین اجتماعی! در این حالت کل بیمه ای که محاسبه شده از مبلغ حقوق و مزایای مشمول مالیات کسر می شود و دیگر نیاز به محاسبه قانون دو هفتم نداریم.

Print Friendly, PDF & Email
۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۱:۴۵ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه