معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی، مجله و روزنامه

تعریف فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است :
الف – فعالیت انتشاراتی : مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری ، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
ب – فعالیت مطبوعاتی : مجموعه فعالیتهایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی ، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
ج – فعالیت فرهنگی : مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی ، ترویج ،عرضه ، ارزشیابی، پژوهش ،نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری ، اجرای صحنه ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزش های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد.(نظیر جشنواره ها،نمایشگاه ها،مسابقات،نقد و بررسی،مراسم و مجامع)
د- فعالیت هنری : مجموعه فعالیتهایی که درفرآیند خلاقیت ، تولید ، تکثیر ، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی ، سمعی و بصری ، موسیقیایی ، هنری نمایشی ، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی انجام می گردد.
ماده ۲- درآمد حاصل از فعالیت های انفرادی و یا جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت(یا پروانه تاسیس)از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و بصورت مکتوب،سمعی،بصری و صحنه ای تولید،توزیع و عرضه می گردد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره۱:فهرست فعالیت های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح زیر می باشد.
تبصره۲- درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی حاصل از فعالیت های مندرج در زیر در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع این ماده نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره۳- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های انتشاراتی موضوع بند الف ماده یک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز پروانه نشر در قرار داد آنها خواهد بود.
تبصره۴- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره۲ این ماده در فعالیت های مطبوعاتی موضوع بند ب ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوز فعالیت در امور انتشار مطبوعات یا خبرگزاری و یا اطلاع رسانی در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۵- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های فرهنگی موضوع بند ج ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تاسیس مستقل یا موردی فعالیت ها در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۶- معافیت مالیاتی اشخاص موضوع تبصره ۲ این ماده در فعالیت های هنری موضوع بند د ماده یک این دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاریخ مجوزهای تولید،نمایش،اجرای صحنه ای،تکثیر،توزیع و فروش اثر هنری در قرارداد آنها خواهد بود.
تبصره۷- برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سایر فعالیت های هنری اعم از احیاء و مرمت آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی منوط به ارائه مجوز از سوی میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
تبصره۸- اجرای ضوابط مندرج در تبصره های ۵،۴،۳ و ۶ این ماده از اول سال مالی ۱۳۸۳ و بعد الزامی بوده و برای سالهای مالی ۱۳۸۱و ۱۳۸۲ پس از اخذ تأییدیه انجام فعالیت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و اعمال معافیت،فهرست مشخصات کامل کلیه مجوزهای صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در قالب بانکهای اطلاعاتی در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در مراکز استان ها به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می نماید.
ماده ۳- اشخاص موضوع این دستورالعمل مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جهت تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا اظهارنامه حسب مورد می باشند.عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه موضوع ماده ۱۳۹ قانون مزبور از سوی اشخاص موضوع این دستورالعمل در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده ۴- به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (موضوع بند “الف” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند در صورت پرداخت وجوهی بابت فعالیتهای مندرج در فهرست موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم،الزامی به کسر مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و لیکن به موجب تبصره یک ماده مذکور مکلفند ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد،رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط با اخذ رسید تسلیم نمایند.
تبصره:در قراردادهای اشاره شده در این دستورالعمل لازم است که مشخصات و نشانی کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعالیتهای موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص طرفین قرارداد درج گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مبادرت به توزیع ، پخش و فروش کتاب یا نشریات و مطبوعات می نمایند از تاریخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های موضوع فهرست ضمیمه مشمول استفاده از تسهیلات مقرر در این دستورالعمل خواهند بود.
براساس مفاد بند ۲ ماده واحده ” قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از ۷/۲/۱۳۷۱ به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر خواهند بود .
* بطور کلی بهره مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد .
فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قاتون مالیاتهای مستقیم
ردیف طبقه فعالیت نوع فعالیت فعالیتهای مشمول

۱ انتشاراتی
انتشار کتاب، نویسندگی(تحقیق،تألیف، ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستار،صفحه آرایی، صفحه بندی،حروف چینی،خطاطی،طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب

۲ مطبوعاتی
۱-۲ تولید و نشر خبر و اطلاعات تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد.
۲-۲- انتشارنشریات و مطبوعات نویسندگی- گزارشگری- تفسیر و نقد خبر- روزنامه نگاری – عکاسی- گرافیست و کاریکاتور مطبوعاتی- نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات
۳ فرهنگی
۱-۳- مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات کتاب خوانی، قرآنی و هنری
۳-۲- جشنواره های فرهنگی و هنری مراسم – نمایشگاه- مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
۳-۳- نمایشگاه های فرهنگی و هنری نمایشگاه کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی
۳-۴- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشت ها- یادبودها- همایش ها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
۳-۵- راه اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن را در بر می گیرد.

۴ هنری
۱- ۴- تولید،تکثر، توزیع و نمایش فیلم فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، و لباس- تدوینگری- مدیریت تدارکات- فیلمبرداری- جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی- خدمات لابراتوری فیلم سازی- عکاسی – گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبلوری- انیمیشن سازی- مستندسازی- مونتاژگری- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان و صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
۴-۲- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی آهنگ سازی- تنظیم کننده آهنگ- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری و تکنولوژی- پخش و فروش آثار صوتی.
۳- ۴- تئاتر و نمایش صحنه ای نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی صحنه نورپردازی – بازیگری- مدیریت تدارکات – چهره پردازی- نمایش صحنه ای(scene)- روخونی – پرده خوانی- تعزیه- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
۴- ۴ – هنرهای تجسمی نقاشی- طراحی- خوشنویسی- مجسمه سازی- نگارگری.

Print Friendly, PDF & Email
۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۰۹:۵۷:۵۸ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه