معافیت های مالیاتی به نرخ صفر

مطابق تبصره  ۱  ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بندح ماده ۱۳۹ ق.م.م که مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲  مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیا تهای مستقیم و سایر قوانین م یباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

حکم این تبصره درخصوص مشمولان مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ و بندهای الف، ب و ز ماده ۱۳۹ ق.م.م جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده  ۸۱ ق.م.م به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

مطابق بند الف ماده ۱۳۲ ق.م.م، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

در روش مالیات به نرخ صفر، اداره امور مالیاتی بدون توجه به معافیت مؤدی، درآمد مشمول مالیات مؤدی را وفق قوانین و مقررات تعیین می نماید و بجای اعمال نرخ مزبور، درآمد مشمول مالیات مؤدی را در نرخ صفر ضرب می نماید. مع الوصف مالیاتی به مؤدی تعلق نمیگیرد. ضمنا خاطر نشان میسازد مفهوم جمعی– خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه های منظور میشود اما عملاً درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمیشود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور میشود ولی برای هزینه، به دستگا ههای اجرایی پرداخت نمیشود بلکه از اعتبار آنان برداشت میشود.

برای دانلود نسخه کامل این مقاله کلیک نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
2019-02-28T13:32:03+03:30

ثبت ديدگاه