بخشنامه تعیین حداقل حقوق

۲۹ ۱۱, ۱۳۹۷

بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه

۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۴:۲۱:۴۵ +۰۳:۳۰

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) [...]

بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۴:۲۱:۴۵ +۰۳:۳۰