بخشنامه تعیین حداقل حقوق

18 02, 2019

بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه

2019-02-28T14:21:45+03:30

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) [...]

بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه2019-02-28T14:21:45+03:30