تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم

۲۹ ۱۱, ۱۳۹۷

تشویقات وجرائم مالیاتی

۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۴:۱۴:۴۸ +۰۳:۳۰

تشویقات وجرائم مالیاتی ماده 189 قانون مالیاتی مستقیم : اشخاص حقوقی و [...]

تشویقات وجرائم مالیاتی۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۴:۱۴:۴۸ +۰۳:۳۰