جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

۳ ۱۲, ۱۳۹۷

جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲ +۰۳:۳۰

جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم [...]

جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲ +۰۳:۳۰