مجمع عمومی فوق العاده‌

۴ ۱۲, ۱۳۹۷

انواع مجامع عمومی و وظایف آن ها

۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۱:۰۸:۱۵ +۰۳:۳۰

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام‌تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به [...]

انواع مجامع عمومی و وظایف آن ها۱۳۹۷-۱۲-۹ ۱۱:۰۸:۱۵ +۰۳:۳۰