معافیتهای مالیاتی حقوق ودستمزد

۴ ۱۲, ۱۳۹۷

معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۱:۴۵ +۰۳:۳۰

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷قانون مالیات [...]

معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۰۱:۴۵ +۰۳:۳۰