معافیتهای مالیاتی حقوق ودستمزد

23 02, 2019

معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟

2019-03-11T10:01:45+03:30

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷قانون مالیات [...]

معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟2019-03-11T10:01:45+03:30